úterý 13. prosince 2011

Zpráva z pátého vyšetření u Dr. Krejčířové

Chlapec, 4,1let 

Při vyšetření se v cizím prostředí na řízenou činnost adaptoval pozvolněji, v sociálním kontaktu byl v úkolových situacích výrazně nejistý, celkově (a zejména verbálně) inhibovaný, uvolnil se teprve na konci vyšetření (po formálním ukončení zkouškové situace). Při práci na úkolech opakovaně aktivně vyhledává pomoc dospělých, snaží se odečítat signály souhlasu/nesouhlasu u druhých a nechá se vést, blokována je jeho spontánní iniciativa. Sociálně je ale současně velmi milý, obratný a vstřícný, dobře dokáže využívat neverbální (mimické apod.) komunikační signály. 

Psychomotorický vývoj i nadále nerovnoměrný s výrazným oslabením v oblasti expresivní řeči, v ostatních složkách v normě, výkony však byly dnes negativně ovlivněny zvýšenou hladinou tenze a sociální úzkosti. Silnou stránkou chlapce je zejména schopnost neverbálního (praktického, sociálního i pojmového porozumění - celkově na úrovni věku, výkony vizuoprostorové jsou kolísavější, ale také ještě v rámci normy (na úrovni kol. 3,6 úrovně vývojového věku). V řeči patrná významná převaha složky receptivní nad expresivní - slovní porozumění mírně kolísá i vlivem vnitřní tenze a s ní spojenými výpadky pozornosti, naznačeny jsou mírné obtíže zpracování delších promluv tam, kde zcela chybí jakákoliv vizuální opora či situační kontext, celkově ale zvládl většinu úkolů na úrovni svého věku. V oblasti expresivní složky trvá spíše akcelerační trend - slovní zásoba rychle narůstá a v současnosti již přesahuje rozsah cca 500slov, slůvka jsou ale často pouze náznaková, s tendencí vynechávat souhlásky či řeč zjednodušovat, vyjadřování dysgramatické. 

Od minulého vyšetření vývoj tedy ve všech oblastech dobře postupuje, v oblasti řeči trvá akcelerační trend. V současnosti navštěvuje logopedickou třídu MŠ, postupně se zde adaptoval, stále lépe komunikuje a začíná se zapojovat do společných aktivit s druhými dětmi. 

Závěr: Expresivní vývojová dysfázie u chlapce s celkově mírně nerovnoměrným vývojem, osobnostně zvýšená hladina sociální úzkosti a vnitřní nejistoty, v chování jinak bez behaviorálních obtíží, sociálně citlivý, kooperativní. 
Navštěvuje MŠ (menší třída logopedická), kde se postupně adaptuje. V rámci indiviuálního stimulačního plánu doporučuji se soustředit (kromě vlastní práce logopedické) zejména na posilování samostatnosti a sebejistoty chlapce, podporovat jeho spontaneitu a jeho pokud možno co nejčastější zapojování i do vrstevnických interakcí v rámci MŠ.

Žádné komentáře:

Okomentovat