pátek 30. září 2011

Stanovy pro zřízení občanského sdružení

Zatím to nehlásím oficiélně, vše je v plenkách, ale s pár maminama chceme založit občanské sdružení pro děti s vývojovou dysfázií. Netuším, jestli se to nějak rozjede nebo ne, ale doufám, že ano.

Nebyl by tu někdo, kdo má právnického vzdělání a byl by ochotný nám zkontrolovat stanovy potřebné k zřízení o.d., které jsme sepsaly?

pondělí 26. září 2011

Logopedie 26.9.

Dneska na logo pracovali už trošku jinak, opakoval slova jako vždycky, ale logopedka mu už mechanicky opravovala pusu, naznačovala, kde má hlásku tvořit...atd. Dle ní je toto velice intenzivní práce, u které dítě rychle ztrácí pozornost. Doporučila mi, aby jsme ted chvíli chodili jen na 15minut. Jednak je prý poznat, že má P. logo ve školce každý den, jednak se prý hodně zlepšil a hlavně chodíme až po školce, takže už je více unavený. No měla jsem v plánu přesně opak, chtěla jsem "vyžebrat" termín 2x týdně na 30 minut...no holt budu muset věřit logo, že takto je to dostatečné.

Přidávám po dlouhé době ilustrační záznam, asi si budete muset dát zvuk více na hlas, ale něco tam slyšet je :)

neděle 25. září 2011

Dějové posloupnosti

Dneska jenom krátké video, jak děláme s Povím ti, mami. Jedná se o pomůcku, která dítě učí rozeznávat posloupnost děje. Více mluvící děti můžou popisovat to, co na obrázku vidí a složit krátký příběh. Kvalita nic moc a P. u toho dělal kraviny :P

pátek 23. září 2011

Trénování předložek

Dneska jenom krátké video na téma předložky. My jsme je nijak zvlášt trénovat nemuseli, P. je odposlouchal z řeči sám od sebe, ale pro jistotu to čas od času "zkontrolujem". Ale u dětí, které mají tu dysfázii smíšenou, ty se předložky učit musí. Je fajn dítě do toho učení nějak aktivně zapojit, ne jen aby pasivně sledovalo obrázky a poslouchalo. Lépe se jim pak slova ukládají do pasivní slovní zásoby.

Takže ukázka toho, jak se to dá trénovat. Chudáka P. jsem spletla, předložku "před" měl dobře, až při zhlédnutí videa jsem si všimla, že si nechtěl sednout a jen chtěl před tou židlí stát :P

čtvrtek 22. září 2011

Artikulační cvičení

Ve školce jsem dostala materiál k tomu, jak procvičovat mluvidla. Docela se mi to líbí, tak to dám sem.

Předpokladem správné výslovnosti je rozvinutá motorika mluvidel a její připravenost realizovat jemné pohyby při výslovnosti jednotlivých hlásek. Proces mluvení můžeme chápat jako mechanický akt. Jde o velmi precizně koordinovaný proces jemné motoriky řečového aparátu. Jednotlivá cvičení motoriky mluvidel zdokonalují pohyblivost a propriocepci (koordinaci) mluvidel. Cvičení provádíme zásadně jako podpůrná, jako hru, nikoliv s cílem dosáhnout samotného ideálního motorického výkonu. Velmi důležitou roli zde hraje i zraková percepce.

Děti se učí napodobovat velikost čelistního úhlu, tvar rtů, pohyb a polohu jazyka a podobně. Zde je nutné, aby byla zajištěna zraková kontrola v zrcadle. Často jsou velká zrcadla umístěna přímo ve třídách MŠ. Děti mohou provádět cvičení kolektivně, vzájemně se při nich pozorovat a tím se stává tato aktivita zábavnější.

Nabídka činností:


Cvičení na polohování a pohyblivost jazyka:
- Houpačka 1:

  • ústa široce otevřená, špička vypláznutého jazyka se ohýbá nahoru a dolů (jazyk se houpe)
- Mlsná kočka

  • vypláznutý jazyk krouživým pohybem olizuje dolní a horní ret
- Stěrače auta

  • jazyk olizuje horní ret zprava doleva a zpět
- Sekačka

  • otevřená ústa, vypláznutý jazyk se pohybuje v koutcích vpravo, vlevo (hodiny)
- Čertík

  • při otevřených ústech drnká jazyk o rty (blblblblblbl)
- Korýtko

  • ohnutí vypláznutého jazyka do tvaru korýtka, trubičky
- Mlsoun

  • vyplazování jazyka v rychlejším tempu
- Dlouhý jazyk

  • vypláznutí jazyka
- Houpačka 2.

  • houpání vypláznutého jazyka zprava doleva
- Lízátko

  • položení lízátka vpravo, vlevo, nahoru a dolů od rtů a dotýkání se ho jazykem

pondělí 19. září 2011

Propouštěcí zpráva z Rané péče

Tak jsme dnes byli v RP naposled :) bylo to docela příjemné, s poradkyní jsme si popovídaly, P. si tam hrál :) Zpráva je hodně hodně podobná, jako bylo zpráva do školky, jen je k ní něco připsané. Ale tak dám to sem, kdyby to někoho zajímalo :)

nacionále atd.
Péče zahájena:   1.12.2009
Péče ukončena: 19.9.2011

Matka kontaktovala pracoviště rané péče e-mailem na základě podezření na opožděný vývoj řeči syna Petera. Dle ní byl Péťa velmi úzkostný, bázlivý, neukazoval, nemluvil, mnohým slovním instrukcím nerozuměl. Do péče Střediska rané péče v Pardubicích byl zařazen pro závažnější retardaci v expresivní řeči - susp. pro vývojovou smíšenou dysfázii.

Činnosti realizované Střediskem rané péče v Pardubicích:
V průběhu poskytování služby byly realizovány tyto aktivity a činnosti:
1) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
V počáteční fázi poskytování služby bylo realizováno zhodnocení schopností a dovedností dítěte a rodiny. V dalším průběhu byla realizována podpora vývoje dítěte nabídkou speciálních programů a technik podporujících celkový kognitivní, senzomotorický a sociální vývoj dítěte a to prostřednictvím didaktických a stimulačních pomůcek. Ta probíhala nejprve při pravidelných konzultacích v přirozeném prostředí dítěte - v rodině, a to 1x měsíčně, po adaptaci na poradkyni probíhala v téže frekvenci v herně Střediska při ambulatntní péči, která více vyhovuje potřebám dítěte a matky. Poradce rané péče - klíčový pracovník - vycházel vždy z individuálních potřeb dítěte a rodiny.
2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím bylo realizováno v rámci nabídky společenských akcích rodičů dětí se zdravotním postižením ve Sdružení pro ranou péči v Pardubicích.
3) Sociálně terapeutické služby byly matce poskytovány formou naslouchání, psychosociální podpory, psychologickou konzultací k psychomotorickému, sociálnímu a komunikačnímu vývoji Péti, nasloucháním, výměnou zkušeností a již zmiňovanou nabídkou společných akcí.
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí byla realizována při výběru vhodného předškolního zařízení a při zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky. Matka se osobně zkontaktovala s psycholožkou paní PhDr. Krejčířovou z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Péťa je v její ambulantní péči. Dochází také na individuální logopedickou péči v Pardubicích. V řešení sociálního zabezpečení byla rodina aktivní a soběstačná. Klíčová pracovnice poskytovala dle potřeby rodině podkladový materiál pro sociální a další instituce.

Zpráva o vývoje dítěte a metodách péče:
Péťův psychomotorický a sociální vývoj i přes výraznější retardaci v expresivní řeči akceleruje. Na přítomnost poradkyně a individuálně řízenou strukturovanou činnost realizovanou po dohodě s matkou v ambulantním prostředí - v herně Střediska se postupně adaptoval. Pokud byla matka přítomna, tak výrazněji vyžadoval její přítomnost, chtěl ji mít neustále pro sebe. Z tohoto důvodu byly realizovány aktivitiy bez její přítomnosti. V posledním ukončovacím období podporu a pomoc přijímal aktivně, přicházel do herny bez odmítání, s úsměvem. Věděl, co ho čeká a byl pro práci motivován. Dokázal krátkodobě aktivně spolupracovat. Koncentrace pozornosti a aktivity je závislá na síle podnětů a motivaci.

Metody péče
Na základě specifických potřeb bylo nutné nejprve podpořit odpoutání se od matky, snížení závislosti na její přítomnosti.

Využití terapeutických metod:
V průběhu konzultací byla Peterovi poskytována terapie hrou a hravou činností jako základ rozvoje psychomotorického a sociálního vývoje v herně Střediska. Významná pozornost byla věnována rozvoji komunikace, hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky. Pro matku byl průběžně zpracování metodicky materiál "Cvičení pro tvůj jazýček a ručičky".

Individuální plán rozvoje dítěte:
- v rámci socializace odpoutání se od matky prostřednictvím hravé terapie v herně SRP
- rozvoj adaptačních schopností v herně Střediska
- podporu rozvoje hrubé motoriky (běhání po překážkové dráze, skákání na trampolíně, jízda na koloběžce, lezení po ribstolích)
- podporu grafomotoriky (nácvik správného úchopu) při čárání
- podporu neverbální komunikace a základních verbálních prvků (hlásky, slabiky, onomatopoizmy, jednoslabičná a dvojslabičná slova).
- na úspěšnou integraci v předškolním zařízení

Individuální plán podpory rodiny zaměřen na sociální začlenění rodiny a posílení kompetencí v komunikační oblasti.

Charakteristika dítěte:
Péťa žije s matkou a jejími rodiči.
Nyní:
Socializace - z počátku byl velice uzavřený a sociálně odtažitý. Často začal v nových neznámých situacích plakat, třást se a byl velmi fixován na tělesnou přítomnost matky.
Sebeobsluha - již udržuje čistotu, nají se a obleče s dopomocí. Jí velmi špatně.
Hrubá motorika - chodí, běhá, skáče, do i ze schodů jde za ruku.
Jemná motorika a grafomotorika - manipuluje s hračkami, u grafomotoriky převažuje dlaňový úchop, čárá.
Řeč - opožděná charakteru expresivní vývojové dysfázie, převažuje neverbální sdělování prostřednictvím gest a mimiky.
Významná akcelerace byla zaznamenána po dobu podpory a stimulace vývoje v oblasti kognitivních neverbálních schopností a dovedností.
U Petera se jedná o disharmonický vývoj. Závažnější je retardace vývoje expresivní řeči, ostatní složky jsou v rámci věkové normy.

Doporučení pro následnou péči:
- zaškolení v předškolením zařízení (logopedická třída)
- sledování psychomotorického a sociálního vývoje v psychologické ambulanci PhDr. Krejčířové (FTN Praha Krč)
- individuální logopedická péče
- využití aktivit Sdružení pro ranou péči v Pardubicích

neděle 18. září 2011

Pomůcka ze školky

Co se týče školky, tak zatím stále pohoda. P. se tam těší a chodí tam naštěstí rád. Bohužel už pondělí - středa nebyl, protože měl poměrně velkou rýmu. Myslela jsem, že když jsem doteď měla až extrémně zdravé dítě (mimo stomatitidy ještě nikdy nebyl nemocný a nebral žádné léky, neměl ani kašel např.), že se nám nemoce vyhnou, ale asi ne. Naštěstí to byla jen rýma, takže ve čtvrtek už šel. Já jsem to samozřejmě chytla, ale v mnohem horší podobě, smrkám a chrchlám jak tuberák :P

Co mě mrzí je to, že z P. skoro nic nevytáhnu, co se ve školce dělo. Je schopný mi říct nějaké základní věci, že si hrál na písku, že byl čůrat atd., ale co tam dělá, to netuším :) i když prý je problém toto dostat i ze standartních dětí :) Docela mě potěšilo, že když jsme přišli do školky, tak už jeden chlapeček hlásil, že přišel Péťa, jiný chlapeček ho zas přiběhnul pohladit. Takže v tomto je to asi v pohodě. P. se teda i nadále drží učitelek, k dětem se zapojuje jen při těch řízených činnostech nebo při nějakých mechanických hrách. Rozhodně se zatím (asi) s nikým nekamarádí, ale doufám, že to přijde časem. I takhle je to pro nás velký úspěch, že školku zvládá úplně bez problémů a bez breku :)

sobota 17. září 2011

Logopedie 15.9.

Tak ve čtvrtek P. logo moc chválila, že se o dost zlepšila výslovnost při spojení dvou slov. U některých spojení už mu opravdu rozumí i cizí člověk :))))) jinak nic nového, stále procvičují slova a výslovnost hlásek B,M,P,N a L.

Mám ooooobří radost, jedna holčina od nás z diskuze mi objedná 6 témat Logica z Maďarska, která u nás nejsou k sehnání, a ještě to vyjde na tři šušně, jedno téma zhruba na 140SK (u nás stojí jedno 235 Kč :P)

Přidávám nácvik hlásky Č


Než přistoupíme k vyvozování hlásek ČŠŽ je důležité, aby dítě umělo sluchem jednotlivé hlásky
rozlišit. K tomu můžete využít tři obrázky (kočička – voláme na ni ččč, mašinka – dělá ššš, čmelák,
včelka – bzučí žžž). Dospělý vysloví slovo s jednou sykavkou, např. čaj  a dítě určí, co slyšelo (tedy
ukáže na obrázek kočičky - ččč), nebo šnek (ukáže na obrázek mašinky - ššš), nebo louže (ukáže na
obrázek včelky - žžž). Takto budete dítěti říkat jednotlivá slova a ono Vám bude pouze ukazovat,
co slyšelo. Slova střídejte tak, aby nebyla stále po pořádku, to znamená č – š – ž. Klidně vyslovujte
slova s hláskou č třeba i třikrát za sebou (např.čokoláda, opička, koláč). Děti totiž často ze začátku
nechápou, že musí ukázat obrázek podle toho, co slyší a ne podle toho jak jdou obrázky za sebou.
Pokud již dítě dokáže rozlišit sykavky sluchem, můžeme přistoupit k vyvozování sykavky Č.

HLÁSKA Č
Při vyvozování hlásky Č musí být zuby u sebe, rty jsou našpulené do kroužku a jazyk leží volně,
mírně vzadu v ústech. Jazyk se nesmí dotknout zubů. Pokud dítě takto zvládne nastavit zuby, rty
a jazyk, začne vyslovovat šeptem hlásku Ť (opakovaně za sebou). Když opravdu zašeptá a trochu
přitlačí ozve se hláska Č. Pokud se dítěti daří vyslovit hlásku Č samostatně, učíme dítě vyslovovat
tuto hlásku ve slabikách nejdříve takto:
á ŤŤŤ, é ŤŤŤ, í ŤŤŤ, ó ŤŤŤ, ú ŤŤŤ (pokud vyslovujete Ť tak jak bylo výše popsáno ozve se ČČČ)
Tyto slabiky pak může dítě postupně vyslovovat ve slovech na konci:
Kolá ŤŤŤ (ozve se koláččč), peká ŤŤŤ(pekáč), klíč, míč, bič, tyč, meč, kolotoč, nebreč, uteč, upeč, topič, potápěč, Apač,
nač, pláč, boháč, gauč, volič, chladič. Pokud se dítěti daří vyslovit na konci slov ČČČ třikrát za sebou, zkuste to pak pouze jednou a uslyšíte konečnou podobu hlásky Č. Tedy koláč, pekáč, atd. Může se stát, že dítě na konci nevyslovuje to, co by správně mělo, pak mu řekněte ať si slovo hodně rozdělí a na konci zavolá na kočičku ( kolá  - ŤŤŤ a ozve se koláČČČ,  poté zkuste vyslovit s pauzou kolá – Č). Takto to zkoušejte s pauzou u všech slov. Pokud budete pilně trénovat dítě pochopí princip tvoření hlásky Č a na konci slova tuto sykavku hezky vysloví.

slabiky: 
áč, éč, íč, óč, úč
slova:
oč, pláč, koláč, pekáč, meč, bič, klíč, míč, tyč, tluč, uteč, upeč, nebreč, hlídač, spáč, boháč, lamač, opékač, kleč, topič,
holič, hasič, chladič, volič, proč
Jestliže se dítěti daří vyslovit hlásku Č zvlášť, ve slabikách a na konci slov, pak můžete zkoušet i
slova s hláskou Č na začátku slov a také uprostřed slov.
slabiky:
ČA…, ČE…, ČI…, ČO…, ČU…:

slova:
čaj, čáp, čaloun, čelo, Čech, čep, čepel, čekat,  čekanka, čedič, čenich,  četba, četa, Čedok, či, čim, čich, číhá, čichat, čilý,  čítanka, činitel, , čip, činel, čilá, činná, Čína, činka, čolek, čočka, čokoláda, čouhá, čoudí, čuňátko, čumák, čumět, čuvač, Čechy, Češi, činely, čípek, čichá, čím, Čeněk, Čenda
slova s hláskou-Č- v uzavřené slabice:
luční, tuční, naučný, natáčka,  babička, ovečka, kolečko omáčka, čočka, kočka, počká, kačka, klička, tečka, jablíčka, vajíčka, počty, vláčky, domečky, lačný, táčky, natáčky, mačkat, moučník, vánočka, vločka, kvočna, tučňák, očko, točna, miloučký, kvedlačka, měchačka, očička, kočička, polička, čočka, mlíčko, víčko, léčka, lavička, lodička, Evička, Janička, Hanička, Anička, kolečko, počkat, bečka

těžší slova:
kočí, točí, hučí, léčí, tančí, klečí, peče, teče, bečí, bučí, vleče, léčí, učí, mečí, meče, počítá, vyčítá, neček, čte, pečeně, pečínka, počátek, ptáček, vláček, koláček, vláček, flíček, výčep, míček, počítadlo, čočka, článek, člun, člunek, člověk, človíček, čmelák, čmeláček, čmoud, čpavek, čtení, člen, člověčina, čuvač, čedič

věty:
Evička má hnědá očka. Jedeme s Čedokem na dovču. Čeněk je boháč. Na pekáči peče babička buchtičky. Pod má babička vlasy. Ten vláček se točí dokolečka. Jako moučník je dnes vánočka. Včela letí nad políčkem. Kvočna snáší vajíčka. Vločky v zimě padají často. Čočku nemám rád. Čenda má kalkulačku. Jíš čočku? Anička má černou kočičku. Evička má v hrnečku čaj. Čuník čichá na dvorečku. Babička a dědeček mají velký domeček. Vypiju čaj a dám si koláč. Kočička má bolavou tlapičku. Čáp čeká na čápata. Janička je malá holčička.

básničky:
Babiččina kočička
Má kulatá očička
Maličké má tlapičky,
Jak mívají kočičky.
Čilou kočku pochovám,
Pak jí koláč, mlíčko dám.
Čáp čeká na děti,
Čápata neletí.
Čáp čeká u vody,
Budou čapí hody.
Naše malá kočička,
maličká má očička.
Číhá často na myšku,
kotě čeká v pelíšku.
Často čichá do pekáče,
často chodí na koláče
myška maličká.
Číhá na ni naše kočka,
až se jednou myšky dočká,
bude honička.

pátek 16. září 2011

Slavíme první narozeniny!

14. září to byl přesně rok, co jsem začla psát tento blog. Nejdříve jsou poměrně dlouhou dobu blogy jenom pročítala, mezi prvními byl blog Ninušky, Bárta, Justýnky a dalších. Nakonec jsem se odhodlala, že se do toho pustím taky :)

Za ten rok nemám nijak extra velký počet stálých čtenářů (23), ale podle návštěvnosti stránek (více než 50 tis. zobrazení) je vidět, že blog je poměrně čtený a navštěvovaný, čehož si nesmírně vážím. Myslím, že o vývojové dysfázii stále moc informací není a je i poměrně těžké najít nějaké stránky nebo blogy s touto tématikou.

Děkuji všem bud za emaily nebo komentáře zde, jsem moc ráda, že se vám blog líbí, že z něho čerpáte informace nebo návody na to, jak s dětmi pracovat a rozvíjet je. Za ten rok udělal Péta neuvěřitelný pokrok jak v mluvení, tak v celkovém vývoji a jsem zvědavá, co nám přinese rok další :) Tak vzhůru do něj!!! :)

středa 14. září 2011

Práce s PC (s myší)

Ještě před dvěmi dny P. nezvládal vůbec pracovat s myší, uměl jenom klikat, ale nebyl naprosto schopný s tou myší jezdit. Respektive jezdit a hlídat si to na obrazovce. Takže spoustu věcí jsme museli dělat tak, že on ukazoval a já jsem jezdila, což bylo dost nepohodlné a spousta úkolů nešla moc dělat, protože jsem nevěděla přesně, na co ukazuje.

Včera najednou pochopil, jak se to dělá a okamžitě začal hrát na PC pexeso. Takže jsem ráda, že to budeme moct zkusit i normálně, ještě tak ve 3,5 princip pexesa nechápal. Otočil si jednu kartičku k sobě, a pak otáčel tak dlouho kartičky ostatní, než našel tu druhou do páru :))

A dneska najednou uměl už i přetahovat předměty pomocí myši a všechny základní úkony okolo toho. Takže přidávám video, jak konečně můžeme pracovat s CD Chytré dítě - Naslouchej a hrej si. Je to dobré na rozvoj sluchové percepce, která je u dysfázie nesmírně důležitá.

sobota 10. září 2011

Nová zábava

Před rokem jsme měli období log a "čtení". P. znal spousty log typu RWE, Česká pošta, České dráhy atd., na slovní pokyn je dokázal ukázat. Zkoušeli jsme také metodu globálního čtení, celkem rychle uměl "přečíst" dost slov, tj. přiřadit k obrázku příslušný větný proužek, popř. když jsem se ho zeptala, kde je např. "jablko", tak dokázal najít větný pásek s nápisem "jablko". Postupem času ho to přešlo, pár log sice ještě pozná, ale nijak zvlášt ho to netankuje. Z globálního čtení skoro všechno zapomněl.

Pak dlouhou dobu nebyla žádná "zvláštní" zábava, no v poslední době si zase oblíbil kalkulačku a vymačkávání čísel na ní. Takže mu třeba řeknu: "napiš třináctku, napiš dvacet jedničku atd." a on to vymačká. Taky si pamatuje, čím kam jezdíme, takže se ho třeba zeptám: "čím jezdíme k tetě povídat" (na logopedii), a P. vymačká číslo 6. Nebo v Praze jezdí s babičkou a s dědou autobusem číslo 22. Takže to vymačká na kalkulačce a řekne:" autobus babi děda".

Co se týče exprese, tak začíná víc používat slova jako "je" (xy je), začíná trošku používat zvratné "se", takže některé věty už začínají být gramaticky správné, ale je to ještě strašně málo časté. Co jsem si všimla, tak slova, která používá nejdéle, už se naučil skloňovat. Ale jde to hrozně pomalu, při představě, že se takhle bude muset učit skloňovat každé jednotlivé slovo, je docela masakr. Časování a rody, to mu zatím vůbec nic neříká. Používá slova v jenom takovém tvaru (času, rodu atd.), jak ho slyší nejčastěji.

Pokud to chápu jako laik dobře, tak prostě každé jednotlivé slovo se bude muset naučit časovat, sklonovat, bude se muset naučit odlišovat rody atd. On, když se naučí sklonovat jedno slovo, tak už to používá správně, ale u jiného slova neumí uplatnit to gramatické pravidlo, podle kterého se skloňuje a zase se to musí u toho dalšího slova učit znova. No fakt to teda děti s expresivní dysfázií nemají vůbec lehké, je to šílená makačka :( Já doufám, že postupem času to půjde rychleji, ted je hlavně ve fázi získávání aktivní slovní zásoby (už jsme zhruba na 450 aktivních slovech), a až bude ta slovní zásoba v normě, tak pak přijde velký rozvoj právě té gramatiky...

máte někdo zkušenosti se starším dysfatickým dítětem? Jak to probíhalo u vás?

pátek 9. září 2011

Konec prvního školkového týdne

Tak P. se zatím adaptuje na školku velice dobře. Chodí tam rád a těší se, takže to mi spadl kámen ze srdce a doufám, že mu to vydrží co nejdýl. Trošku se tam zlepšuje v jídle, to tedy rozhodně zásluhou neskutečně trpělivých a ochotných paní učitelek, které s těma maloškama sedí u stolu a pomáhají jim. Takže P. už trošku jí polévku a druhé jídlo, není to žádnej zázrak, ale jí :) což považuju za dost podstatný úspěch.

Jinak do řízených činností se zapojuje, mezi děti moc ne, spíš se drží paní učitelky. Ale postupně už se začíná trošku osmělovat, takže si myslím, že v tomto směru školka pomůže asi nejvíc. Sociálně (co se týče dětí)je podle mě P. ted tak na dva roky, konečně se jich nebojí, chce být mezi nimi, ale zatím si spíš hraje vedle nich. Co se týče společné hry, tak zatím zvládá hry typu na honěnou, jezdit na motorce, a takové ty mechanické hry. Ale i to je pro mě úspěch, ještě před prázdninami měl období, že měl z dětí panickou hrůzu. Teď s nima může normálně existovat :)

Kuriozita z dneška, jsem zřejmě jediná matka ze třídy, která nebyl na informační schůzce, jelikož jsem nekoukala na nástěnku a nepřečetla jsem si to. A ještě jsem doma říkala mamce, že oproti jiným školkám, kde maj pomalu tři schůzky do týdne, je ta naše v pohodě a zatím žádná nebyla. No ehm :))) já totiž pořád koukám jenom na webovky, které se právě předělávají do nějakého lepšího stavu, a nedávají tam aktualizace. Naštěstí paní učitelka nic neříkala, prý se tam nic moc nového neprobíralo....no ale cítila jsem se jak idiot :P

Jinak dneska jsem si pro P. přišla a byl tak podezřele zaraženej, okamžitě ke mně naběhnul a začal bulet, že má bordel v teplácích = mokrý slipy. Měl je trošku připočůraný, nic stranýho, tepláky měl suchý. Takže jsme okamžitě valili na záchod, kde vyčůral asi půl litru :P Předpokládám, že se styděl si říct. Ze začátku tam nechtěl čůrat vůbec (taky ani nepil), včera prý byl čůrat normálně, ale právě pouze při těch "hromadných" akcích, kdy jsou všechny děti dohromady a sám si říct se stydí. Tak jsem mu říkala, že se nemusí stydět a říct si, aby neměl mokrý slipy. P. říkal, že "vo" (jo DDD), tak jsem na umělce zvědavá, jestli sebere odvahu a řekne si sám. Myslím, že by se určitě nepočůral, drží to jak das...ale třeba dneska k tomu už asi nebylo daleko, být tam o hodinu dýl, tak bud by se fakt počůral nebo možná, kdyby byla už fakt akutka, tak by tam pí. učitelku nějak dotáhnul. Asi jim budu muset říct, že "dulaj" znamená čůrat :DDD

Včera tam byly dvě dámy z SPC, zpráva má přijít do 14dní. Někteří možná víte, jaký je můj názor na SPC, takže trošku předpokládám, že možná v té zprávě budou bludy, kterým se Dr. Krejčířová zasměje...ale nechci odsuzovat předem, to SPC neznám a třeba mile překvapí :) Já sama bych s P. do SPC nikdy dobrovolně nešla, jednak si myslím, že ho nepotřebujeme a jednak v ně fakt nemám důvěru. Toto SPC je v rámci školky, nevyžadují (zatím) osobní návštěvy, takže nemám nic proti. Zvažuji akorát pak před nástupem do školy možná PPP. Pí. uč. říkala, že jinak je P. moc šikovný, takže hlavní ted bude ho začlenit mezi děti a trošku ho zbavovat té úzkosti, což je i můj názor.

Se školkou jsem zatím moc spokojená, P. taky a to je hlavní. Opravdu paní učitelky jsou výborné, neskutečně milé a obětavé. Berou P. takového, jaký je...takže ho krmí (jinak by nejedl), snáší to, že s nima jde pomalu i na záchod, že se ještě neumí pořádně obléct atd. Vždycky mi hlásí, že už třeba trošku jedl oběd, že otvíral pusu...že se snažil jíst sám svačinu. Prostě berou to z úplně opačné stránky, jinde bych poslouchala, že to a to už má dávno umět atd., což by pro mě bylo asi silně stresující. My se doma fakt snažíme, aby to jídlo a oblíkání zvládal, no zrovna tohle jsou věci, které mu fakt moc nejdou, i když se snaží.

středa 7. září 2011

Logopedie 6.9.

Včera na logo P. hrozně chválila, fakt makal jak ďas :) a konečně jsme se dostali i k čištění výslovnosti, takže nejen opakoval slova, ale už pracoval i s tou pusou - zejména hlásky B a P (s těmi má poměrně velký problém, špatně špulí tu pusu), a pak měkké souhlásky jako Š, Ž a Č. Takže opakoval za sebou rychle "bababa, bebebe, bibibi atd., a takhle postupně a-e, výměna hlásky a zase znova "papapa, pepepe" atd.

Opět zaznamenávám poměrně velký posun jak v aktivní slovní zásobě, tak i v tvoření větiček. U slov, které říká už dlouho, se začíná upravovat i gramatika, umí už některá slova i sklonovat. Co je zatím nejhorší je výslovnost, to je pořád tragédie, ale tak ta je u dysfázie podružná a většinou se upravuje spontánně časem.

Co se týče školky, tak včera opět v klídku :) ptala jsem se paní učitelky, jestli se zapojuje mezi děti. Tak při řízenných činnostech prý ano, ale jakmile je volná hra, tak si hraje sám a hlídá si učitelky, aby se jim neztratil z dohledu :) venku se prý bál jít do písku - u nás klasika, písek v botách nebo dokonce na rukách by asi nepřežil :D na klouzačku šel s pomocí atd. :) Jinak říkala, že je fakt vidět, že doma makáme. Že s intelektuálnm rozvojem není problém (barvy, přiřazování atd.), u něj musíme zapracovat hlavně na tom, aby se víc zapojoval mezi děti a nebál se těch běžných věcí jako je hra v pískovišti, lezení po prolízačkách a podobné radovánky.

Svačinu tam trošku jedl, ale oběd opět nic. No beru za úspěch, že si aspon nabral lžíci polívky a trošku ochutnal, a navíc sedí u stolu s dětma a vydrží :) i když nejí :) Dneska ráno při vstupu do herny trošku natahoval, ale jakmile uviděl u stolku dvě děti s Logicem :DDDD tak ho to zas přešlo :)

Přidávám společný nácvik hlásek Ď, Ť a Ň


Pokud dítě zvládne správně vyslovovat hlásky ŤĎŇ můžeme ho naučit slova, ve kterých se střídají
měkké a tvrdé slabiky.

slabiky:
ni-ny, ne-ně, no-ňo, nu-ňu, na-ňa
ti-ty, te-tě, to-ťo, tu-ťu, ta-ťa
di-dy, de-dě, do-ďo, du-ďu, da-ďa

slova:
nyní, koniny, knihovny, planiny, lekníny, jmeniny, narozeniny, zničený, snížený, nasnídaný, odřeniny, zelenina, uzenina,
luštěnina, sraženina, zavařenina, usazenina, nikdy, divný, hodiny, jediný, vidiny, udivený, nadívaný, dílny, hladina,
kladina, sdílný, šediny, dýchání, nadýmání, dýmovnice, dědeček, děda, tatínek, tati!, tetička, totiž, teletník, pletení,
letitý, mýtina, pětina, tekutina, ojetina, pustina, štětiny,  desetiny, padesátiny, štípaný, tištěný, postižený, tykání,
týdenní, naditý, nápaditý, květiny, puntíkovaný, zastíněný, štípaný, štětiny, postižený, tykání, týdeník, naditý, nápaditý, květiny, stísněný, protivný, vlnitý, divadelní, ke snídani

věty:
Kytička voní. Paní voní. Tady je budík. Budík zvoní. Hodiny tikají, tik, tak. Láďa má narozeniny. Káťa má tatínka
hodináře. Toník se stydí. Nyní budou prázdniny. To dílna mého dědy. Tetička mi přeje k narozeninám. Domino má
puntíky. Mám rád uzeniny k snídani. Toník píše deník. Vláďa je ve vaně. V dílně pracuje automechanik. Tatínek vyrobil
lodičky pro děti. Ráno mě probudil budík. Lodník pluje na lodi. Vodník žije ve vodě. Kotě sedí v botě. V divadle mají
divadelní prázdniny. V domě bydlí celá rodina. Koťátko mňouká. Štěně štěká na kotě. Medvědi mají medvíďata.

básničky:
Posvícení, posvícení!
Puňťa chňapl po pečeni,
utíká s ní – to to voní!
Už ho nikdo nedohoní.
Pod jabloní ve stínu
Udělá si hostinu.
Slunce svítí, voda žbluňká
A v ní malá žabka kuňká.
Je to žabka zvaná rosnička,
Říká, že bude moc sluníčka.
Děti, děti, včelky letí!
Zaltěly na květiny,
Teď si nesou sladkou šťávu
Do včelína do dědiny.
Dělají z ní doma med
Včelím dětem na oběd.
Jeden kůň,
Vypil tůň,
Jedna laň,
Kouká naň.
Děti, děti pojďte k vodě,
Uvidíte nové lodě,
Lodě dělal děda,
Moje loď je hnědá.
Podívejte děti,
Léto někam letí.
Jen leť, léto, leť,
Ptáky na jih veď.
Víťa má budíka,
A ten budík netiká,
Ani nikdy nebudí,
Tak ho Víťa vyhodí.
Malé kotě,
Sedí v bytě,
Tiše kouká na pavouka,
Jak si v bytě dělá sítě.
Táta koupil budíka,
Aby budil Toníka.
Budík tiká, pěkně chodí,
Toníka teď denně budí.
Víťa seká do špalíku,
Naštípá z něj polínka,
V kuchyni je potřebuje,
Na topení maminka.
Děda dělá lodi,
Děti k němu chodí
Po obědě v neděli
Děda děti v pondělí.
Děti mají lodě,
Chodí s nimi k vodě
Ve vodě loď za lodí
Pěkně spolu závodí.

úterý 6. září 2011

Co mám v plánu pořídit

Jelikož se blíží narozeniny a Vánoce, tak už pomalu tvořím seznam dárků. K narozeninám mám teda už jasno, jako hlavní dárek bude Mini Luk komplet se všemi sešity. Je to ověřený učební systém pro děti od 4 let. Pro předškolní vzdělávání až po první stupeň základních škol.
Jak se s Mini Luk pracuje?
1) Otevři cvičnou desku a polož průsvitný kryt na spodní stranu pracovního sešitu. Vezmi si plastovou dlaždičku a podívej se na úkol.
2) Vidíš barevný hrad, jehož zdi jsou žluté. Na spodní straně (pod průsvitným krytem) najdi stejný hrad, jehož zdi jsou zelené. Na tento obrázek polož plastovou dlaždičku.
3) Tímto způsobem pokračuj dál, až budou všechny zelené hrady přikryté plastovými dlaždičkami.
4) Potom nadzdvihni červenou část a sklapni cvičnou desku.
5) Cvičnou desku otoč tak, aby vlnitý okraj směřoval k sobě. Porovnej barevný vzor na desce se vzorem v sešitu. Jestli se shodují, je úkol správně vyřešen.
Mini Luk obsahuje tyto sešity od 4 let:
Zahřívání mozku
Titul „Zahřívání mozku 1“ je určen dětem od 4 let. Toto významné období vývoje dítěte je ideální pro rozvíjení a procvičování vnímání a myšlení. Cvičení v tomto sešitu zábavnou a hravou formou tento vývoj podporují.
Sešit obsahuje vyzkoušené a velice efektivní cvičení k posílení logického, srovnávacího a kombinačního myšlení včetně vizuálního vnímání. Děti, které cvičení důkladně probírají, aktivují důležité mozkové funkce a podporují formou hry rozvoj osobnosti a výkonnost.
Doporučujeme tento sešit všem, kteří chtějí děti intenzivně, ale zároveň nenásilně podpořit, povzbudit a popohánět ve vývoji kupředu.


Malá škola zraku a logiky
Cvičeními, v nichž jsou obrázky propojeny s dalšími vizuálními informacemi, se děti učí přesnému vnímání a srovnávání. Zároveň si rozvíjejí logické myšlení a kombinační schopnosti.
Úkoly v tabulkách posilují levou část mozku a zároveň podporují součinnost jeho levé a pravé poloviny, což pro děti této věkové kategorie představuje velmi důležitý krok v intelektuálním vývoji.Předškolní přípava - Dáme si rozcvičku
Cvičení v tomto sešitu posilují vizuální vnímání, schopnost propojit a rozčlenit obrázky, rozlišení vyobrazení a pozadí, základní pochopení množství. Cvičení prospívají všeobecné intelektuální výkonnosti a připravují děti v předškolním věku na začátek ve škole. Koncept se opírá o zkušenosti a požadavky pedagogů a také o poznatky současných vědeckých výzkumů.

Rozvíjení koncentrace - rozvičky
U nás doma - procvičování slovní zásoby
Titul „U nás doma“ obsahuje dvanáct témat určených k procvičování a oživení aktivní a pasivní slovní zásoby v oblasti domov, domácí život a rodina.
Doporučujeme, aby děti při řešení úkolů mluvily, tzn., že děti provázejí řešení úkolů popisem obrázků a pojmenováním předmětů. Rodiče a pedagogové mohou děti podporovat vhodnými otázkami (Jakou to má barvu?) nebo příkazy (Ukaž mi jablko!). Tento postup vede ke kontinuálnímu zlepšení výslovnosti a vyjadřování.
Sešit je vhodný i pro ty děti, pro které není čeština mateřským jazykem. Učí se předměty každodenního života přesně pojmenovat a používat tyto pojmy v běžných situacích.
Rok s Bárou a Tomem - procvičování slovní zásoby 
Tento sešit obsahuje pestrá cvičení k posílení pozornosti, soustředění, pozorování a vnímání v tematickém okruhu:
● barvy a tvary ● číslice a počítání ● poznávání a přiřazování ● logické doplňování ● stínové obrazy.
Začlenění úkolů do známé životní situace zvyšuje motivaci k jejich řešení a pobízí děti k slovnímu projevu (popis děje na obrázcích, srovnávání situace s vlastními zkušenostmi) a k napodobování zobrazovaných aktivit. Obsah tohoto sešitu přispívá k rozšíření slovní zásoby a zlepšení vyjadřovacích schopností.
U každého úkolu je uveden tip, jak na cvičení navázat dalšími aktivitami.
Ve městě - rozšíření slovní zásoby
Sešit obsahuje dvanáct různých oblastí které se týkají života ve městě. Úkoly zpracované na základě těchto námětů oživují a procvičují aktivní i pasivní slovní zásobu. Cvičení dětem pomáhají – a to i těm, pro které není čeština mateřským jazykem, – přesně pojmenovat předměty každodenního života a tyto pojmy smysluplně využívat ve vlastním slovním vyjádření. Doporučujeme práci s tímto sešitem doplnit rozhovory v dané slovní a věcné oblasti. Konkrétní zadání typu "Ukaž mi policejní vůz!" nebo "Které z těchto předmětů jsou dřevěné?" prohlubují nejen znalosti a vědomosti, ale i jazykovou dovednost. Úkoly jsou v sešitě sestaveny tak, aby pomáhaly ke kontinuálnímu zlepšení jazykových a vyjadřovacích schopností dítěte. Sešit je vhodný pro podporu jazykového rozvoje v mateřských a základních školách. Navazuje na další tituly z této řady: "U nás doma" a "Rok s Bárou a s Tomem".
Bára a Tom ve volném čase
Méda Pusík - cestování kolem světa
Tento sešit přibližuje předškolákům a dětem prvních tříd základní školy pestrost našeho světa. Co všechno zažijí Pusík a jeho pes Hafík na své cestě kolem světa? Cestují po horách, na poušti, v Karibiku, putují zamrzlou Antarktidou a po mnoha dalších zajímavých místech. Na svých cestách zažijí velká dobrodružství.
Zábava a hry s Méďou Pusíkem
Od běžných dopravních pravidel a dopravních značek až k bezpečnostnímu oblečení a ochranným prvkům.
Rozpoznávání barev a tvarů, doplňování skládaček, porovnávání obrázků a mnoho dalších cvičení k posílení koncentrace a vytrvalosti s oblíbeným méďou Pusíkem a jeho psíčkem Hafíkem.

Dále to bude od Granny Hádanky Dráčka Fráčka
Hra od Granny, kde si dítě procvičuje porozumění řeči pomocí hádanek ve formě básniček.

Další hra od Granny se jmenuje Včely a med.
Méďové mají nesmírně rádi med, proto se snaží nasbírat co nejvíce soudků s touto slaďoučkou pochoutkou. Včely se však svého medu nerady vzdávají. Hra zábavnou formou učí děti matematickým operacím sčítání a odčítání.

a jako poslední jsou Zámecké schody od Smartu.
Hra je na podobném principu jako Záhadný hrad, který už máme doma. Jen je složitější. Hra rozvíjí logiku a prostorovou představivost.


pondělí 5. září 2011

Školka - den třetí

Dneska už byl P. na celý provoz, tj. od 8-12hodin. Ráno při vstupu do herny se na mě trošku lepil, ale nebulel, a hned se zapojil, takže fajn. Když jsem si pro něj po obědě přišla, tak prý vše v pořádku, s ničím nebyl problém, ale co jsem čekala - nejedl. Trošku teda svačil, ale oběda se ani nedotknul, prý chytal úplně paniku, tak ho nenutily. Pí. uč. se mě ptala, jestli si teda pro něj nechci chodit před obědem, abych je zbytečně neplatila. Já teda zatím myslím, že ne.... to je jedno, že je nebude jíst, ale aby aspon chvíli seděl u toho stolu, a viděl, že ostatní děti jí...a třeba ochutnal aspon jedno sousto. Se jinak obávám, že by se nenaučil jíst nikdy. Pokud by to teda bylo třeba x měsíců stejné, tak bych ho z těch obědů odhlásila a zkusili by jsme to třeba další rok s obědem.

Jinak přijde logopedka z SPC se podívat na děti, a zhodnotit je. Ta tam asi bude nějak dojíždět, jinak logopedickou péči mají od pí. učitelky každý den formou hry. Zatím to nějak nehrotím, je začátek, asi víc podrobností se dozvím později.

Přidávám video, jaké má P. řečové schopnosti ve 3letech a 10 měsících. U toho Logica oceňuju i to, že P. si ty obrázky prohlíží a komentuje, to u knížek nehrozí - knížku prolistuje bleskovou rychlostí a tím to pro něj hasne:P

pátek 2. září 2011

Školka - den druhý

Dneska P. ve třídě začal trošku fňukat, ale ne proto, že by tam nechtěl, ale protože po mně chtěl, abych si šla hrát s nějakýma hračkama. Naštěstí ho hned paní učitelka odchytla a šli stavět ještě s jednou holčičkou koleje, takže hned přestal. Vyzvedla jsem si ho zase v deset, prý naprosto bez problémů, hraje si, zapojuje se a dokonce opět jedl!!! Sám teda jíst nechtěl, ale krmit se nechal, takže snědl rohlík s marmeládou - no pro mě je to sci-fi, že by doma něco takového jedl :) tak začínám fakt doufat, že předpovědi o tom, že když ostatní děti uvidí jíst, tak bude jíst taky, se vyplní :) uvidíme v pondělí, to už bude na "ostro" celou dobu, domů půjde po obědě.

Znova musím napsat, že pí. učitelky jsou fakt úžasné, klidně ho nakrmily, bylo to bez poznámek typu - že by se už dávno měl umět sám najíst atd. Naprosto v pohodě, řekly mi, že teda v pondělí vyzkouší ten oběd, žádný problém. Když nebude chtít, nebude muset :)

Zatím nemám žádný plán reedukace, ani ponětí o tom, co tam s ním budou dělat po logopedické stránce. Ale počítám, že to se začne řešit později, až se P. pořádně zajede do školkového režimu. Pořád nemůžu uvěřit tomu, že by to šlo takhle hladce (u nás nikdy nic nešlo hladce :DDD) a čekám, kdy začne řvát, že tam nechce chodit :)

čtvrtek 1. září 2011

1. školkový den

Tak den D už máme za sebou :) Proběhlo to nad očekávání v pohodě. O školce jsme se bavili s P. poměrně dlouho, takže zhruba věděl, co ho tam čeká. Ráno šel s úsměvem, když jsme vešli do šatny, tak zařval "děti", začal na ně ukazovat :) Pí.uč. nám ukázala jeho místečko, máme medvídka :) P. se převléknul a už ukazoval, kudy se jde do třídy (pamatoval si to ze Dne otevřených dveří). Ve třídě ho hned zaujal vláček. Jenom jsem mu řekla, že přijdu za hodinu, on řekl, že jo a šla jsem :)))) absolutně žádný stres.

S paní učitelkou jsem se domluvila, že přijdu v devět hodin na kukačku, jestli je v pohodě. Tak byl, prý se napil i trošku čaje, nechala jsem ho tam do deseti. Prý byl úplně v pohodě, trošku tam i jedl!!!! (zázrak, houska s drůbeží pomazánkou), a dělal ocásek učitelkám, ale tak to jsem předpokládala :)

Jinak musím říct, že paní učitelky jsou neskutečně ochotné a hodné, nic není problém. Může si přinést svoje pití, když jsem říkala, že mu ještě moc nejde oblíkání - tak bez problému, že pomáhají. Zatím na mě školka působí úplně skvělým dojmem. P říkal, že zítra půjde zase, zatím žádné trauma nemá... tak uvidíme, jak to bude dál :) Ale takhle skvělý začátek jsem opravdu nečekala:)