pondělí 19. září 2011

Propouštěcí zpráva z Rané péče

Tak jsme dnes byli v RP naposled :) bylo to docela příjemné, s poradkyní jsme si popovídaly, P. si tam hrál :) Zpráva je hodně hodně podobná, jako bylo zpráva do školky, jen je k ní něco připsané. Ale tak dám to sem, kdyby to někoho zajímalo :)

nacionále atd.
Péče zahájena:   1.12.2009
Péče ukončena: 19.9.2011

Matka kontaktovala pracoviště rané péče e-mailem na základě podezření na opožděný vývoj řeči syna Petera. Dle ní byl Péťa velmi úzkostný, bázlivý, neukazoval, nemluvil, mnohým slovním instrukcím nerozuměl. Do péče Střediska rané péče v Pardubicích byl zařazen pro závažnější retardaci v expresivní řeči - susp. pro vývojovou smíšenou dysfázii.

Činnosti realizované Střediskem rané péče v Pardubicích:
V průběhu poskytování služby byly realizovány tyto aktivity a činnosti:
1) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
V počáteční fázi poskytování služby bylo realizováno zhodnocení schopností a dovedností dítěte a rodiny. V dalším průběhu byla realizována podpora vývoje dítěte nabídkou speciálních programů a technik podporujících celkový kognitivní, senzomotorický a sociální vývoj dítěte a to prostřednictvím didaktických a stimulačních pomůcek. Ta probíhala nejprve při pravidelných konzultacích v přirozeném prostředí dítěte - v rodině, a to 1x měsíčně, po adaptaci na poradkyni probíhala v téže frekvenci v herně Střediska při ambulatntní péči, která více vyhovuje potřebám dítěte a matky. Poradce rané péče - klíčový pracovník - vycházel vždy z individuálních potřeb dítěte a rodiny.
2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím bylo realizováno v rámci nabídky společenských akcích rodičů dětí se zdravotním postižením ve Sdružení pro ranou péči v Pardubicích.
3) Sociálně terapeutické služby byly matce poskytovány formou naslouchání, psychosociální podpory, psychologickou konzultací k psychomotorickému, sociálnímu a komunikačnímu vývoji Péti, nasloucháním, výměnou zkušeností a již zmiňovanou nabídkou společných akcí.
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí byla realizována při výběru vhodného předškolního zařízení a při zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky. Matka se osobně zkontaktovala s psycholožkou paní PhDr. Krejčířovou z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Péťa je v její ambulantní péči. Dochází také na individuální logopedickou péči v Pardubicích. V řešení sociálního zabezpečení byla rodina aktivní a soběstačná. Klíčová pracovnice poskytovala dle potřeby rodině podkladový materiál pro sociální a další instituce.

Zpráva o vývoje dítěte a metodách péče:
Péťův psychomotorický a sociální vývoj i přes výraznější retardaci v expresivní řeči akceleruje. Na přítomnost poradkyně a individuálně řízenou strukturovanou činnost realizovanou po dohodě s matkou v ambulantním prostředí - v herně Střediska se postupně adaptoval. Pokud byla matka přítomna, tak výrazněji vyžadoval její přítomnost, chtěl ji mít neustále pro sebe. Z tohoto důvodu byly realizovány aktivitiy bez její přítomnosti. V posledním ukončovacím období podporu a pomoc přijímal aktivně, přicházel do herny bez odmítání, s úsměvem. Věděl, co ho čeká a byl pro práci motivován. Dokázal krátkodobě aktivně spolupracovat. Koncentrace pozornosti a aktivity je závislá na síle podnětů a motivaci.

Metody péče
Na základě specifických potřeb bylo nutné nejprve podpořit odpoutání se od matky, snížení závislosti na její přítomnosti.

Využití terapeutických metod:
V průběhu konzultací byla Peterovi poskytována terapie hrou a hravou činností jako základ rozvoje psychomotorického a sociálního vývoje v herně Střediska. Významná pozornost byla věnována rozvoji komunikace, hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky. Pro matku byl průběžně zpracování metodicky materiál "Cvičení pro tvůj jazýček a ručičky".

Individuální plán rozvoje dítěte:
- v rámci socializace odpoutání se od matky prostřednictvím hravé terapie v herně SRP
- rozvoj adaptačních schopností v herně Střediska
- podporu rozvoje hrubé motoriky (běhání po překážkové dráze, skákání na trampolíně, jízda na koloběžce, lezení po ribstolích)
- podporu grafomotoriky (nácvik správného úchopu) při čárání
- podporu neverbální komunikace a základních verbálních prvků (hlásky, slabiky, onomatopoizmy, jednoslabičná a dvojslabičná slova).
- na úspěšnou integraci v předškolním zařízení

Individuální plán podpory rodiny zaměřen na sociální začlenění rodiny a posílení kompetencí v komunikační oblasti.

Charakteristika dítěte:
Péťa žije s matkou a jejími rodiči.
Nyní:
Socializace - z počátku byl velice uzavřený a sociálně odtažitý. Často začal v nových neznámých situacích plakat, třást se a byl velmi fixován na tělesnou přítomnost matky.
Sebeobsluha - již udržuje čistotu, nají se a obleče s dopomocí. Jí velmi špatně.
Hrubá motorika - chodí, běhá, skáče, do i ze schodů jde za ruku.
Jemná motorika a grafomotorika - manipuluje s hračkami, u grafomotoriky převažuje dlaňový úchop, čárá.
Řeč - opožděná charakteru expresivní vývojové dysfázie, převažuje neverbální sdělování prostřednictvím gest a mimiky.
Významná akcelerace byla zaznamenána po dobu podpory a stimulace vývoje v oblasti kognitivních neverbálních schopností a dovedností.
U Petera se jedná o disharmonický vývoj. Závažnější je retardace vývoje expresivní řeči, ostatní složky jsou v rámci věkové normy.

Doporučení pro následnou péči:
- zaškolení v předškolením zařízení (logopedická třída)
- sledování psychomotorického a sociálního vývoje v psychologické ambulanci PhDr. Krejčířové (FTN Praha Krč)
- individuální logopedická péče
- využití aktivit Sdružení pro ranou péči v Pardubicích

Žádné komentáře:

Okomentovat