pátek 1. dubna 2011

Zpráva z Rané péče jako doporučení do MŠ

Nacionále: jméno, příjmení atd.
Péče zahájena: 1.12.2009
Tato zpráva je zpracována na základě potřeb matky. Její závěry mají doporučující charakter pro zaškolení Péti v mateřské škole - třídě pro děti s narušenou komunikační schopností.

Služby poskytované Střediskem rané péče v Pardubicích.


Matka kontaktovala pracoviště rané péče na základě podezření na opožděný vývoj řeči. Dle matky byl Péťa velmi úzkostlivý, bázlivý, neukazoval, nemluvil, mnohým slovním instrukcím nerozuměl. Do péče Střediska rané péče v Pardubicích byl zařazen pro závažnější retardaci v expresivní řeči - susp. pro expresivní (popř.smíšenou) vývojovou dysfázii.

V průběhu poskytování služby byly realizovány tyto aktivity a činnosti:

1) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
V počáteční fázi poskytování služby bylo realizováno zhodnocení schopností a dovedností dítěte a rodiny. V dalším průběhu poskytování služby byla a je realizována podpora psychomotoricého vývoje dítěte nabídkou speciálních programů a technik podporujících celkový kognitivní, senzomotorický a sociální vývoj dítěte a prostřednictvím didaktických a stimulačních pomůcek. Ta probíhala nejprve při pravidelných konzultacích v přirozeném prostředí dítěte - v rodině a to 1x měsíčně. V současné době probíhá v téže frekvenci v herně Střediska při ambulantní péči, která více vyhovuje potřebám dítěte a matky. Poradce rané péče - klíčový pracovník - vždy vychází z individuálních potřeb dítěte a rodiny.

2) Zprostředkoávní kontaktu se společenským prostředím bylo realizováno při společných akcích rodičů děti se zdravotním postižením.

3) Sociálně terapeutické služby byly rodině poskytnuty formou psychosociální podpory - konzultací s psycholožkou v domácím prostředí, nasloucháním, podporou výměny zkušeností a již zminovanými společenskými akemi.

4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí byla realizována při konzultaci o výběhu vhodného předškolního zařízení, při zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky. Matka se osobně zkontaktovala s PhDr. Krejčířovou (Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Krč). Péta je v její ambulantní péči a dále dochází na individuální logopedii v Pardubicích. V této oblasti byla rodina plně soběstačná.

Zpráva o vývoji dítěte a o metodách péče:
Péťův psychomotorický a sociální vývoj i přes výraznější retardaci v expresivní řeči akceleruje. Na přítomnost poradkyně a invidiuální řízenou strukturovanou činnost se postupně adaptoval. Nyní již péči přijímá, přichází do Střediska bez odmítání s úsměvem, ví, co ho čeká a je pro práci motivován. V ambulatním prostředí při řízených individuálních strukturovaných činnostech dokáže aktivně, ale krátkodobě spolupracovat. Výrazněji vyžaduje přítomnost matky, kterou chce mít neustále u sebe. Z tohoto důvodu jsou realizovány individuální řízené strukturované činnosti i bez její přítomnosti v herně. Koncentrace pozornosti je závislá na síle podnětů a motivaci. Emočně je nevyzrálý, labilnější, úzkostnější. U některých činností se dokáže koncentrovat na delší čas, některé ho nebaví vůbec. Dost často musí prosadit svá přání, jinak je odmítavý, tvrdohlavý. Vyžaduje klidné prostředí, individuální přístup, pocit jistoty.

Ve spolupráci s matkou je po celou dobu poskytování služby sledován a stimulován vývoj vhodnými metodami - stimulací prostřednictvím hry, hračky a dalšího didaktického materiálu.

V oblasti komunikace stále převažuje neberbální sdělování prostřednictvím gest a mimiky. Začínají se objevovat krátké onomatopoismy. Porozumění řeči i pasivní slovní zásoba se rozvíjí přiměřeně. Orientace v neverbálních úkolech zaměřených na rozvíjení kognitivních předškolních vědomostí akceleruje významněji.

Významnou oporou při rozvíjení psychomotorických a sociálních dovedností je celý rodinný systém (matka a prarodiče), který mu posktyuje maximální podněty a uspokojuje nejen veškeré základní fyziologické potřeby, ale i potřeby vyšší (jistotu, lásku, podnětovost, možnost seberealizace).

Doporučení pro další období:
- Sledování psychomotorického a sociálního vývoje v psychologicé ambulanci PhDr. Dany Krejčířové (FTN Praha - Krč)
- Využívání konzultací v rámci poskytování služby sociální prevence raná péče ve Středisku rané péče Pardubice.
- Aktuální zaškolení v mateřské škole - logopedické třídě s menším počtem dětí.
- Indiviudální logopedická péče.
- Možnost využití aktivit Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - volnočasové aktivity, předávání informací v rámci skupinových setkání apod.

Datum atd.

2 komentáře:

  1. Ahoj, koukám na tu zprávu jako jelen, jak je odborně napsaná, aktivity rozdělené do jednotlivých segmentů a dokonce doporučení ke Krejčířové. Nejradši bych vám poslala to co mi napsali v SPC v Hradci Králové, to se nedá přirovnat.

    OdpovědětVymazat
  2. Já jsem taky koukala, čekala jsem dva řádky jako od logopedky typu: doporučuji zařadit dítě do logopedické třídy..

    a on to je takový elaborát :D zítra si jdu stoupnout do fronty na zápis :P

    OdpovědětVymazat