pátek 7. února 2014

Zpráva z 8. vyšetření u Dr. Krejčířové

Chlapec - 6,3 let

Při vyšetření se přiměřeně přizpůsobil situaci, kterou již zná z předchozích setkání, ochotně navázal sociální kontakt a po celou dobu se snažil aktivně spolupracovat. V cizím prostředí je ovšem chlapec stále hodně nejistý a vnitřně inhibovaný a většinu doby proto vyžaduje poněkud vyšší míru podpory a povzbuzení, zjevně pozitivně je motivován úspěchem a oceněním. Mimo výkonovou situaci byl poněkud spontánnější, bez neklidu či jiných abnormních projevů v chování.

Aktuální intelektové výkony plně odpovídají věku, s mírnou převahou v oblasti neverbální, současně chlapcova výkonnost kolísá i v důsledku vnitřní tenze. Věku plně odpovídající (až nadprůměrné) jsou jeho schopnosti vizuoprostorové (konstruktivní dovednosti, prostorová představivost), schopnost verbálního i neverbálního usuzování i bazální dovednosti paměťové jsou adekvátní věku. Jemná motoriky ruky bez kvalitativních abnormit, grafické projevy jsou percepčně přiměřeně zpracované, ale se známkami lehčí vizuomotorické dyskoordinace. V řeči v anamnéze závažně opožděný vývoj zejména ve složce expresivní, v současnosti již rozsah slovní zásoby odpovídá věkové normě a chlapec spontánně dokáže tvořit dlouhé věty i souvětí, v kontaktu je však často nejistý a tedy i verbálně inhibovaný. Porozumění řeči bez specifických obtíží.

Od minulého vyšetření vývoj velmi dobře postupuje a dochází k dalšímu vyrovnávání dřívějších vývojových nerovnoměrností, současně je chlapec opět i poněkud uvolněnější a spontánnější. Navštěvuje MŠ (třída logopedická), kde je dobře adaptován, zcela bez behaviorálních obtíží.

Závěr: Residuální obraz expresivní vývojové dysfázie u chlapce s celkově velmi dobrou (v dílčích dovednostech až nadprůměrnou) intelektovou kapacitou. V chování mírně inhibovaný - nejistý, ale ochotně spolupracující, bez kvalitativních abnormit, adekvátní schopnosti sociointerakční.

Navštěvuje MŠ - třída logopedická, dobře adaptován. Vzhledem k residuálním projevům řečové poruchy a celkové sociální nezralosti a inhibici doporučuji v příštím školním roce ještě odklad školní docházky a pokračování v cílené předškolní přípravě v rámci stávající školky mateřské. Prioritou individuálně stimulačně edukačního programu zůstává hlavně systematická péče logopedická a další podpora jeho samostatnosti a posilování jeho vlastní sebedůvěry a sebejistoty.

1 komentář: