sobota 16. března 2013

Centrum poruch a reedukace řeči - Brno

4. března jsme byli s Pétou v Brně v Centru poruch a reedukace řeši u Dr. Baslíka. Byl mi doporučen na diskuzi, takže jsem to zkusila. A jsem opravdu poměrně nadšená, pan doktor udělal P. veškerá vyšetření, skvělé jednání i přístup. Závěr byl ten, že hlavní problém ve výslovností není kvůli dysfázii, ale kvůli špatné dechové ekonomice, čili laicky netvoří dost vzduchu, aby správně formuloval hlásky. Taky si hned všiml, že má šíleně rychlé tempo řeči, což prý bývá u dětí chytrých :) takže jsme dostali cvičení na zlepšování dechové ekonomiky, rady, jak zpomalovat tok řeči apod. Až to nacvičíme, tak se máme objednat na další logopedii (cca za měsíc), jednou týdně jezdí do Prahy, takže budeme jezdit asi tam.

Za necelých 14dní mi přišla zpráva, a to jsem celkem vyvalila oči :))))

Z vyšetření: 
Výdechový proud vzduchu 1,6 
Prodloužená fonace vokálů na jeden nádech A 2,9, 230 Hz I 4,5 241 Hz (norma 15) 
Měkký hlasový začátek – vhodný nácvik, bilabiály B – s výhradami, P a M se daří 
Intraorální tlak značně snížený. 
Gutzmannova zkouška negativní 
Načasovaná fonace – zvládá 
Čelistní úhel malý – známky až intraverbální akcelerace. 
Řízení výdechového proudu vzduchu - je velmi široké – zaměříme se na zužování výdechového proudu 
vzduchu do středu, zesílení výdechového proudu vzduchu. 
Artikulace - při artikulaci občas nádech ústy, orofaciální oblast není ještě zcela dobře koordinovaná 
Patro - při fonaci - patro elevuje – došetřit 
K, CH, H tvoří ale ještě mírně setřele 
Audiovideoanalýza 
Hlas - síla hlasu je snížená, nejistá, tenzní, hlas je až dysfonický, kvalita hlasu - počáteční síla hlasu rychle 
klesá, 
Řeč - je změněna dynamika, tempo a rytmus řeči. Není zautomatizována sebekontrola. Cvičíme – 
zejména zatím u slabik, méně slabičných slov. U víceslabičných slov je třeba zvýšené motivace. Je 
žádoucí cvičit prodlužování tenacity pozornosti. 
Orientace jazyka, jeho pohyblivost je ještě ztížená capitálně – proto je žádoucí procvičování jazyka 
zejména s prodlužováním délky aretace. Kaudální a horizontální pohyblivost - stav dobrý. 
Rezonance - nosní rezonance – odpovídá daným anatomickým poměrům a stavu. 
Některé hlásky jsou vyráženy, při mluvě mění tempo, dynamiku i melodii řeči – pozitivní je fakt, že při 
upozornění je patrné zlepšení. 
Srovnáme li opakování po terapeutovi, lexii obrázků, vlastní popis obrázku, popis dějového obrázku, 
recitaci, zpěv, vlastní vypravování – je stav nejhorší u recitace, vlastního vypravování – zde se stává 
verbální projev až nesrozumitelným. 
Deglutinace – velmi lehké známky dysfagie – intraorální hypersenzitivita. 
Doporučuji (náměty není třeba realizovat vše) 
průběžně aplikovat plazení jazyka směrem nahoru, 
olizování hrotem jazyka špátli, 
masáž jazykem vnitřní stěny rtů - objíždění hrotem jazyka kolem dokola obou rtů (10-15x), dráždění 

(škrábání) hrotu jazyka - špátlí, 
hlazení jazyka kartáčkem - od kořene směrem dopředu - medium, 
vibrace jazyka - tlak rotavibrátorem do středu jazyka směrem dolů po dobu asi 5 sekund - doma možno 
elektrickým zubním kartáčkem - štětiny směrem vzhůru, 
špátlí - odpor proti hrotu jazyka - tlačit směrem dolů, 
tlak jazyka směrem vzhůru (možno přes prst), 
silný odpor proti hrotu jazyka, 
Tapping kořene jazyka (nezapomenout přidržovat druhou rukou hlavu), 
přímé plazení jazyka, 
pohyb hrotu jazyka, 
zdvihání hrotu jazyka, 
plazení jazyka s pomocí - tah za jazyk (držíme jazyk v mokrém mulu) 
Z vhodné terapie 
Nácvik relaxace. 
Nácvik dechové vlny 
Obnovení hybnosti a svalové síly v orofaciální oblasti. 
Dechová cvičení. 
Fonační cvičení a využití rezonance. 
Artikulační cvičení s nácvikem sebekontroly. 
Prozódie a větná intonace.. 
Rytmizační cvičení. 
Neverbální komunikace a mimika. 
Stimulace orofaciální oblasti s využitím prvků myofunkční terapie – (Prvky Rodolfo Castilo Moralles, 
Debry Gangale - zdvihání hrotu jazyka, Kheit a Thomas). 
Fonační, dechová a artikulační cvičení. Zejména se zaměříme na správné postavení čelistního úhlu při 
procvičování vokálů, prodloužených vokálů, vokálů spojených s konzonantou - s cílem lepší 
srozumitelnosti. 
Práce s pracovními listy podle prim. Čecháčkové. 
Logopedická terapie jako součást komplexního přístupu pro reedukaci řeči. Žádoucí je multisenzoriální 
přístup. 
Složitější struktury řeči 
- sluchové rozlišování hlásek a jejich výslovnost – zejména hlásky artikulačně jednodušší, vokály, PBM, 
(TDN),slabiky listy prim. Čecháčkové, obrázkové materiály, speciální PC programy. CSZ a diferenciace 
sykavek. ČŠŽ – zejména postavení kruhového retního svalu. 
Vhodná je následující posloupnost - opakování po terapeutovi, slabiky, lexii obrázků, vlastní popis 
obrázku, popis dějového obrázku, recitace, zpěv, vlastní vypravování . 
Užívání slovních druhů, tvarosloví a větosloví. 
Stavba věty jednoduché i víceslovné. Vyvarujeme se zdrobnělin a víceslabičných slov. Víceslabičná slova 
můžeme rozkládat ještě na slabiky. 
Komplexní rozvoj – pasivní versus aktivní slovník 
Rozvoj pragmatické roviny – vyjádření vztahů, pocitů, událostí, dialog. 
Rozvoj motoriky 
-pohybová koordinace rukou a očí 
-progresivní získávání grafomotorické zručnosti 
-rozvoj orientačního smyslu při vedení linií 
-získávání různých, při psaní se opakujících forem 
Prstové a dlaňové voskovky motáme barevná klubíčka pro kocoura. 

Procvičování barev podle klubíček - 
multisenziorálně - asociace s předměty. 
Malování houbou 
Držení psacího náčiní 
Respektování laterality 
Kreslení měkkou tužkou, pastelkou, voskovkou, fixem. 
Malování barvami. 
Malování a kreslení na makroplochy. 
Zlepšení dechové ekonomiky 
I.fáze 
Zlepšení dechové ekonomiky – nácvik dechové vlny – položíme se na zem, postel…dítě leží úplně volně (jako gumítek). Uvolnění těla u dítěte zkontrolujeme tak, že nadzvedneme ruku - HK (po té nohu DK) když 
končetinu pustíme – měla by bezvládně spočinout na podložce. Ruka (noha) je těžká. 
Pokračujeme s dechovou vlnou – nádech nosem do bříška a prodloužený výdech ústy. 
Dechovou vlnu – lépe nacvičíme, když se položíme vedle dítěte – břicha máme na stejné úrovni. Dáme si 
navzájem ruce na bříško (rodič dítěti, dítě rodiči) Rodič nadechuje nosem do břicha – dítěti se zvedá ruka 
současně s břichem rodiče. Následuje prodloužený výdech ústy – pomalu klesá břicho s výdechem, který 
je (delší než nádech 2:5) 
Pokud nechceme cvičit ve dvojici, položíme dítěti na bříško maskota (plyšovou nebo jinou) hračku. Dítě ji 
může sledovat – zvedání-nádech/klesání-výdech – hračky. 
fáze (stejná jako první) jen po nádechu zadržíme dech (jen co napočítáme do tří – i tak to je pro 
dítě (i dospělého) náročné. Potom následuje prodloužený výdech. 
fáze – jako první/druhá fáze - vše – výdech nahradíme prodlouženým syčením hlásky 
ssssssssssssssss. 
Cíl: zúžení, prodloužení a zesílení výdechového proudu vzduchu. Předpoklad pro správné vyvození 
sykavek a vibrant. Ne déle než 5 minut. 
Foukací a dechová cvičení – formou hry – foukání do peříčka, sfouknutí svíčky, foukání brčkem do kousků 
polystyrenu – např. do branky – napřed širší, užší nejužší… 
II. Procvičování rtů. Procvičování jazyka. Procvičování tváří. – Můžeme využít kočičky. 
III. Trénink slabik – v příloze. Základ správné stavby řeči. 
PA BA MA – přivřené rty s následným vokálem – pozor na správný čelistní úhel u vokálů. (předáno) 
IV. Procvičení jazyka – viz příloha – Cvičení na zvedání jazyka.(předáno) 
V. procvičení slov – zvukomalebná slova - (předána), jednotlivé listy s hláskami – využijeme hrací kostku 
a figurky z Člověče nezlob se – dojdu s figurkou na to políčko / kolik ukáže kostka a tolikrát i dítě opakuje 
to co vidí na obrázku, na který jsme posunuli figurku/. (maminka má) 
Závěr: 
Velmi šikovný, bystrý chlapeček s širokým aktivním a pasivním slovníkem, vyrůstající v úplné bilingvní 
rodině ve věku 5,4 roku s dg. F 801 Vývojová dysfázie s akcentací v expresivní složce řeči, značná 
artikulační neobratnost, hypersenzitivita intraorální, hypersenzitivita psychosociální, vlastní verbální projev 
charakteru intraverbální akcelerace až logorhea, nedostatečná dechová ekonomika. 
Plán - diferenciace samohlásek nosovky protahovány - spojovány s vokály - slova - věty, navození vokálů 
- korekce správného čelistního úhlu doma se zaměřit na fixaci hlásek. Následně při kontrole - 
automatizace, mechanické opakování, ale i ve vlastní produkci. Zvolňování tempa řeči. zpřesňování 
artikulace, zlepšení dechové ekonomiky včetně intraorálního tlaku. 
Vzhledem k úspěšnosti dosavadní terapie a zainteresované, spolupracující rodině doporučuji zlepšit 
v první fázi dechovou ekonomiku, nová stavba řeči. Režimová opatření – dostatek spánku, nepřetěžovat 
chlapce. Dietetická opatření – přirozené vitamíny řady B – např, celozrnné pečivo, pokud dítě nechce – 
sušenky, občas sladidlo glukopur. 

CAVE: 
Dítě vyžaduje multidisciplinární přístup, vše musí probíhat hravou neúnavnou formou. Vhodná – nutná – je 
variabilita přístupu. Vhodné formy na cílené usměrnění pozornosti. Střídání činností. Umění odvést a 
potom usměrnit pozornost vhodnými motivačními prvky. Pokud se nám artikulace určitého slova hlásky 
nedaří – přejít na jiné slovo hlásku. Pozor na nesčetné chybné opakování – může se nám zafixovat! 
Peter s maminkou odvedli kus práce a značný posun – veškeré terapeutické přístupy musí být stimulující, 
pozitivní, motivující. Doporučuji logopedickou terapii kontinuálně za komunikace terapeutů mailem, 
telefonem, možné i osobní konzultace. Logopedická terapie alespoň 2-krát týdně. Terapie na našem 
pracovišti možná.

Žádné komentáře:

Okomentovat